Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 09/07/2020-15:36:00 PM
Số ký hiệu: Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh
Ngày ban hành: 09/07/2020
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050


File đính kèm:
Bao_cao_Quy_hoach_tinh_Ha_Tinh_thoi_ky_2021_2030.pdf
Bao_cao_Thuyet_minh_Nhiem_vu_quy_hoach_tinh.pdf
CV_gui_cac_Bo_lay_y_kien_QH_tinh_Ha_Tinh_signed.pdf
QD386_TTg_PheduyetNhiemvulapQHtinhHaTinh.pdf
    Tổng số lượt xem: 851
  •