Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 12/09/2023-17:39:00 PM
Số ký hiệu: Dự thảo báo cáo Quy hoạch vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung gửi xin ý kiến
Ngày ban hành: 12/09/2023
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Dự thảo báo cáo Quy hoạch vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trungthời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050


File đính kèm:
1-_BC_QHV_BTB-DHMT.pdf
2-_DMC_BTB-DMT_18.9.2023.pdf
00._230915_-_VN2533_-_Ho_so_ban_do.pdf
01._Bản_đồ_vị_trí_và_các_mối_quan_hệ_vùng_Bắc_Trung_bộ_và_Duyên_hải_miền_Trung.pdf
2.1._Bản_đồ_hiện_trạng_phát_triển_kinh_tế__xã_hội_vùng_Bắc_Trung_bộ_và_Duyên_hải_miền_Trung.pdf
2.2._Bản_đồ_hiện_trạng_phát_triển_các_khu_kinh_tế__công_nghiệp__công_nghệ_cao_vùng_Bắc_Trung_bộ_và_Duyên_hải_miền_Trung.pdf
2.5._Bản_đồ_hiện_trạng_phát_triển_hệ_thống_đô_thị__nông_thôn_vùng_Bắc_Trung_bộ_và_Duyên_hải_miền_Trung.png
2.7._Bản_đồ_hiện_trạng_sử_dụng_đất_vùng_Bắc_Trung_bộ_và_Duyên_hải_miền_Trung.pdf
2.12._Bản_đồ_hiện_trạng_mạng_lưới_giao_thông_vùng_Bắc_Trung_bộ_và_Duyên_hải_miền_Trung.png
4.1._Bản_đồ_phương_hướng_tổ_chức_không_gian_và_phân_vùng_chức_năng.pdf
6.1._Bản_đồ_phương_hướng_phát_triển_mạng_lưới_giao_thông_vùng_Bắc_Trung_bộ_và_Duyên_hải_miền_Trung.pdf
8.1_Bản_đồ_định_hướng_bảo_vệ_môi_trường_vùng_Bắc_Trung_bộ_và_Duyên_hải_miền_Trung.pdf
vbdi_7861_7674_congvan_1_2.signed.pdf
    Tổng số lượt xem: 4010
  •