Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 13/07/2023-08:07:00 AM
Số ký hiệu: Quy hoạch tỉnh Đắk·Nông hoàn thiện sau khi họp thẩm định
Ngày ban hành: 13/07/2023
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Đắk Nông hoàn thiện sau khi họp thẩm định

Hệ thống sơ đồ, bản đồ:https://drive.google.com/file/d/1YRZ5TXeV3zK9QB2q4Mt51Tpjzkok_IoM/view

CSDL:https://drive.google.com/file/d/1_mMYgklT-bwoI4EO8U80FyYhzX0es2Z1/view


File đính kèm:
01._VB_THONG_NHAT_UBND_TINH.pdf
02._TO_TRINH_RA_SOAT_HO_SO_QH_TINH.pdf
03._BAO_CAO_THUYET_MINH_TAP_1.pdf
3.1._BAO_CAO_THUYET_MINH_TAP_2.pdf
3.2._BAO_CAO_TOM_TAT_QUY_HOACH_TINH.pdf
04._DU_THAO_QUYET_DINH_THU_TUONG_CHINH_PHU.pdf
05._BAO_CAO_THAM_DINH_CUA_HOI_DONG_THAM_DINH_QH_TINH.pdf
06._BAO_CAO_GIAI_TRINH_TIEP_THU_Y_KIEN_HĐTD.pdf
6.1_PL1_-_KEM_THEO_BAO_CAO_TIEP_THU_GIAI_TRINH.pdf
6.2_PL_2_-_KEM_THEO_BAO_CAO_TIEP_THU_GIAI_TRINH.pdf
07._BAO_CAO_DANH_GIA_MOI_TRUONG_CHIEN_LUOC.pdf
7.1._BAO_CAO_TIEP_THU_GIAI_TRINH_DMC.pdf
09._DU_THAO_NGHI_QUYET_HĐND_TINH.pdf
    Tổng số lượt xem: 684
  •