Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 19/07/2023-18:06:00 PM
Số ký hiệu: Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi trình rà soát sau thẩm định
Ngày ban hành: 19/07/2023
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi trình rà soát sau thẩm định

Hệ thống sơ đồ, bản đồ:https://drive.google.com/file/d/1e5gPf1cA7LV_Ref-35a8uHEerULqrLKt/view?usp=drive_link

CSDL:https://drive.google.com/file/d/1eM1RZBwekKWWrlrM_2jyywCE99rPrePm/view?usp=drive_link

Báo cáo chuyên đề:https://drive.google.com/file/d/1X0jAvCYesjkKCPkT2rT60ieLen--m-L3/view?usp=drive_link


File đính kèm:
1._VĂN_BẢN_ĐỀ_NGHỊ_RÀ_SOÁT_HỒ_SƠ_CỦA_SKH&ĐT._12.7.2023.pdf
1a._VĂN_BẢN_THỐNG_NHẤT_HỒ_SƠ_CỦA_UBND_TỈNH_3247ub.pdf
2a._BAO_CAO_TONG_HOP_QUY_HOẠCH_TỈNH_12072023_DAU.pdf
2c._BAO_CAO_TOM_TAT_QUY_HOẠCH_TỈNH_12072023_DAU.pdf
3._BAO_CAO_ĐÁNH_GIÁ_MÔI_TRƯỜNG_CHIẾN_LƯỢC_QHT_QUANG_NGAI__(12.072023)._DẤU.pdf
4._DU_THAO_QUYET_DINH_PHE_DUYET_QHT.12072023.pdf
5._BÁO_CÁO_TIEP_THU__GIAI_TRINH.12072023.pdf
5.1.PHU_LUC_GIAI_TRINH_GOP_BAO_CAO_THAM_DINH.10.7.2023.pdf
5.2.PHU_LUC_GIAI_TRINH_GOP_Y_BỘ__NGÀNH.10.07.2023.pdf
5.3.PHU_LUC_GIAI_TRINH_GOP_Y_UY_VIEN_PHAN_BIEN_DOI_VƠI_QUY_HOẠCH.10.07.2023.pdf
5.4.PHU_LUC_GIAI_TRINH_Y_KIEN_ĐỐI_VỚI_ĐMC.10.7.2023.pdf
5.5.PHU_LUC_GIAI_TRINH_CAC_NOI_DUNG_THAY_DOI_.pdf
6._BÁO_CÁO_THẨM_ĐỊNH_2215-HĐTĐ.pdf
2b._BAO_CAO_TONG_HOP_QUY_HOẠCH_TỈNH_12072023_DAU.docx
    Tổng số lượt xem: 965
  •