Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 19/07/2023-18:12:00 PM
Số ký hiệu: Quy hoạch tỉnh Lai Châu rà soát sau thẩm định
Ngày ban hành: 19/07/2023
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Hồ sơ quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình rà soát sau thẩm định

Hệ thống sơ đồ, bản đồ:https://drive.google.com/file/d/1wl9yfYICKAwshW-nu7Sz8tcHxPfgilc9/view?usp=sharing

CSDL:https://drive.google.com/file/d/1TaupsQCy870ZwYx-EZ0cF_IaXFJ3zwNc/view?usp=sharing


File đính kèm:
3du-thao-nghi-quyet-hdnd-tinh.docx
4bao-cao-giai-trinh-v23.1.pdf
5170_bkhdt-bao-cao-tham-dinh.signed.pdf
6349_qd_ttg-phe-duyet-nhiem-vu-lap-quy-hoach-tinh-lai-chau-thoi-ky-2021-2030-tam-nhin-2050.pdf
11242_to-trinh-so-khdt-trinh-ubnd-tinh-qh-tinh.pdf
22432_to-trinh-ubnd-tinh-trinh-hdnd-tinh-thang-6-2023.pdf
bao-cao-tong-hop.rar
ho-so-danh-gia-moi-truong-chien-luoc.rar
tich-hop-huyen.rar
tich-hop-nganh.rar
    Tổng số lượt xem: 666
  •