Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 03/08/2023-17:02:00 PM
Số ký hiệu: Quy hoạch Thành phố Đà Nẵng trình phê duyệt
Ngày ban hành: 03/8/2023
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Hồ sơ Quy hoạch Thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình phê duyệt

Hệ thống sơ đồ, bản đồ:https://drive.google.com/drive/folders/1Wlrim6zEUifcYPphtfjattZkmGdpTj_2

CSDL:https://drive.google.com/drive/folders/1PDfgiK-DjR8Urgjg97KG4-9uOY3toOpm


File đính kèm:
1.Báo_cáo_tổng_hợp_QHtpDaNang_2023.07.10_-_chỉnh_bìa.pdf
02.DuthaoQĐQHtpDaNang_2023.07.21.docx
3._Tờ_trình_phê_duyệt_128_tt.signed.PDF
4._Báo_cáo_tiếp_thu_ý_kiến_thẩm_định_+_Báo_cáo_thẩm_định.rar
5.Bao_cao_đánh_giá_môi_trường_chiến_lược_.pdf
6a.Báo_cáo_tiếp_thu__giải_trình_ý_kiến_rà_soát..pdf
6b._Phụ_lục_I_-_Báo_cáo_tiếp_thu_ý_kiến_rà_soát.pdf
6c._Phụ_lục_II_-_Báo_cáo_tiếp_thu_ý_kiến_rà_soát.pdf
6d._Văn_bản_ý_kiến_rà_soát_của_HĐTĐ_4679.pdf
    Tổng số lượt xem: 849
  •