Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 10/08/2023-15:16:00 PM
Số ký hiệu: Quy hoạch tỉnh Hải Dương trình rà soát sau thẩm định
Ngày ban hành: 10/08/2023
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình rà soát sau thẩm định

Hệ thống sơ đồ, bản đồ và CSDL:https://drive.google.com/drive/folders/1qOBvu3_pc-IuDbFHme4bQ0VGG6CSBLFh


File đính kèm:
1.VanBanUBNDTinh.pdf
2.DuThaoQuyetDinhPheDuyet.rar
3.BaoCaoQuyHoach.rar
4.BaoCaoDanhGiaMoiTruongChienLuoc.rar
5.BaoCaoTongHopYKienthamDinhCuaThanhVienHDTD.pdf
6.BaoCaoThamDinhQuyHoach.pdf
7.BaoCaoGiaiTrinhTiepThuYkienThamDinh.pdf
    Tổng số lượt xem: 756
  •