Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 23/08/2023-15:38:00 PM
Số ký hiệu: Quy hoạch tỉnh Đăk Lắk trình rà soát sau thẩm định
Ngày ban hành: 23/08/2023
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050trình rà soát sau thẩm định

Hệ thống sơ đồ, bản đồ: https://drive.google.com/file/d/1Aq-WhqMO99wVaA0DVxoHG0kU_PxPi5mM/view?usp=sharing

CSDL:https://drive.google.com/file/d/1znjhm0Hq9ycCxeLDXl5kaEpmuG1yPPYK/view?usp=sharing


File đính kèm:
To_trinh_de_nghi_ra_soat_QH_tinh.pdf
1._BCTH_QHĐL_8.2023.pdf
2._BC_Tom_tat_QHĐL_8.2023.pdf
3._Báo_cáo_tiếp_thu_giải_trình_8.2023.pdf
4._Bao_cao_ĐMC.pdf
5._Dự_thảo_quyết_địnhTTg_8.2023.pdf
6._BC_THam_dinh_BKHDT.pdf
7._Van_ban_thong_nhat_cua_UBND_tinh.pdf
    Tổng số lượt xem: 686
  •