Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 23/08/2023-16:28:00 PM
Số ký hiệu: Quy hoạch tỉnh Quảng Nam trình thẩm định
Ngày ban hành: 23/08/2023
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình thẩm định

Hệ thống sơ đồ, bản đồ:https://drive.google.com/drive/folders/1wLJhzeLCngygouSYpgCDNAveYZwdxe8D

CSDL:https://drive.google.com/file/d/1dLvuR2ybNeJMXFjMsoxAj6VWvshzAKkH/view?usp=sharing


File đính kèm:
1___To_trinh_de_nghi_tham_dinh_quy_hoach_tinh_Quang_Nam-20230823T091955Z-001.zip
2___Quy_hoạch_tỉnh_Quang_Nam_thoi_ky_2021-2023__tam_nhin_den_nam_2050-20230823T092019Z-001.zip
3___Du_thao_Quyet_dinh_Thu_tuong_Chinh_phu_phe_duyet_quy_hoach-20230823T092049Z-001.zip
4___Bao_cao_tong_hop_y_kien_gop_y;_ban_sao_van_ban_gop_y-20230823T092116Z-001.zip
5___Bao_cao_giai_trinh__tiep_thu_y_kien_gop_y_ve_quy_hoach-20230823T092130Z-001.zip
6___Bao_cao_danh_gia_moi_truong_chien_luoc_quy_hoach-20230823T092150Z-001.zip
7___Van_ban_cua_Bo_TN&MT_gop_y_ve_danh_gia_moi_truong_chien_luoc_quy_hoach-20230823T092221Z-001.zip
    Tổng số lượt xem: 817
  •