Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 06/09/2023-20:16:00 PM
Số ký hiệu: Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng trình rà soát sau thẩm định
Ngày ban hành: 06/09/2023
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050 rà soát sau thẩm định

Hệ thống sơ đồ, bản đồ và cơ sở dữ liệu:https://drive.google.com/drive/folders/1LVcoFIZ31PcJuyQLBsNUQHXB5HQml3AF


File đính kèm:
1._To_trinh_rà_soat_QHT_Lam_Dong_Signed.pdf
2._VB_UBND_tỉnh_thống_nhất_trình_rà_soát_7516.pdf
3.1_4204_BC_tham_dinh_HĐTĐ_QHT_Lam_Dong.PDF
3.2_3559_BC_tong_hop_y_kien_HĐTĐ_QHT_Lam_Dong.pdf
4._Bao_cao_tiep_thu_giai_trinh_HDTD_QHT_Lam_Dong_Signed.pdf
4.1._BC_tiep_thu_giai_trinh_Phu_luc_1.pdf
4.2._BC_tiep_thu_giai_trinh_HDTD-Phu_luc_2.pdf
5._Dự_thảo_QĐ_phe_duyet_QHT_Lam_Dong.pdf
6.1._BCTH_LD-230825.pdf
6.2._BCTH_LD-Phu_luc_230825.pdf
6.3._BC_tom_tat_QHT_Lam_Dong_230825.pdf
7._DMC__QH_tinh_Lâm_Đồng.pdf
7.1._Báo_cáo_tiếp_thu__giải_trình_DMC.pdf
    Tổng số lượt xem: 745
  •