Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 12/09/2023-16:51:00 PM
Số ký hiệu: Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long rà soát sau thẩm định
Ngày ban hành: 12/09/2023
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 rà soát sau thẩm định

Hệ thống sơ đồ, bản đồ:https://drive.google.com/drive/folders/1GrbleMJ5z9XxibROuGZAf3paGcCg2V7e?usp=sharing

CSDL:https://drive.google.com/file/d/1k9qbxbJpADlrby8lOKDiB4MQwBofpZJS/view?usp=sharing


File đính kèm:
1._TTr_UBND_phe_duyet_QHT_Vĩnh_Long.pdf
2._Du_thao_QD_TTg_(8-9-23).pdf
2._PL_QĐ_TTg_(08-9-23).pdf
4._BC_tom_tat_QH_tinh_Vinh_Long.pdf
5._Ban_sao_BC_cua_HĐTD_(BC_3649)__phieu_danh_gia__thanh_vien_HĐTĐ_do_HDTD_lay_y_kien_.pdf
6._BC_2487_Giai_trinh_BC_tham_dinh_so_3649_va_BC_DMC_(PL1).pdf
7._BC_2487_giai_trinh_tiep_thu_Bo_nganh_chuyen_gia_do_HDTD_lay_y_kien_(PL2)_(1).pdf
8._Ban_sao_gop_y_Bo_nganh__cac_tinh_trong_Vung__cac_CQ_trong_tinh_truoc_khi_trinh_TĐ.pdf
9._giai_trinh_tiep_thu_(so_3185)_y_kien_gop_y_cac_Bo__cac_tinh__cac_dv_trong_tinh_do_tinh_lay_y_kien.pdf
CV...2799..._trinh_HDTD_ra_soat_xac_nhan_QH_tinh_(07_9_2023).pdf
10.BC_ĐMC_QH_VL+PL.pdf
UBND_CV...3425...chap_thuan_cho_So_KHDT_trinh_ra_soat_QH.pdf
BC...2487...giai_trinh_tiep_thu_y_kien_tham_dinh.pdf
3._BC_TH_QHT.pdf
    Tổng số lượt xem: 650
  •