Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 08/11/2023-09:15:00 AM
Số ký hiệu: Quy hoạch tỉnh Gia Lai trình rà soát sau thẩm định
Ngày ban hành: 08/11/2023
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Hố sơ Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 rà soát sau thẩm định

Hệ thống sơ đồ, bản đồ và CSDL:https://drive.google.com/drive/folders/1dkdheQrm3bINk1oWuVhUKCBZtMJgy32_?usp=sharing


File đính kèm:
1._TỜ_TRÌNH_ĐỀ_NGHỊ_RÀ_SOÁT_236_(2).pdf
2._VB_3020_UBND_tỉnh_Gia_Lai_thống_nhất_trình_rà_soát_(1).pdf
3._BÁO_CÁO_Ý_KIẾN__TIẾP_THU_GIẢI_TRÌNH_HĐTĐ_324.pdf
PHỤ_LỤC_GIAI_TRÌNH_Ý_KIẾN_CỦA_HĐTĐ.rar
4_DỰ_THẢO_QUYẾT_ĐỊNH_PHÊ_DUYỆT_QUY_HOẠCH__Gia_Lai_01.11.2023.doc
01._Tap_01._Hien_trang_va_Du_bao_QHT_GIA_LAI_Ver01112023.docx
02._Tap_02._Phuong_an_phat_trien_QHT_GIA_LAI_Ver01112023.docx
6._TMTT_QHT_Gia_Lai_01.11.2023.docx
7._BAO_CAO_DMC_GIA_LAI.docx
    Tổng số lượt xem: 586
  •