Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 09/11/2023-10:26:00 AM
Số ký hiệu: Quy hoạch tỉnh Ninh Bình trình rà soát sau thẩm định
Ngày ban hành: 09/11/2023
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Hệ thống sơ đồ, bản đồ và cơ sở dữ liệu:https://drive.google.com/drive/folders/1c7FZl7C_IuG8AZTTLIwhAdrvYdre06Iv?usp=sharing


File đính kèm:
23_Thong_nhat_Quy_hoach_tinh_20231011104656909900_H42.pdf
To_trinh_HDTD_QH_tinh_20231016041147962960_vnpt_ca_vnpt_ca_vnpt_ca_signed_20231016062609.pdf
03-Giai_trinh_Bao_cao_tham_dinh.pdf
01-Bao_cao_tong_hop_QHT_NB_(In).pdf
02-Phu_luc_-_Bao_cao_tong_hop_QHT_NB.pdf
05-Bao_cao_tom_tat_QHT_NB.pdf
02-_NB_-_Báo_cáo_tiếp_thu__giải_trình_ĐMC__ý_kiến_Hội_Nghị_TV_(10.10.2023).pdf
01._ĐMC_QH_tỉnh_Ninh_Bình_trình_phê_duyệt_QH_(10.10.2023).pdf
02_Phụ_lục_kèm_theo_báo_cáo_ĐMC_(31.3.2023).rar
07-Du_thao_QDPD_QHT_Ninh_Binh.pdf
    Tổng số lượt xem: 569
  •