Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 21/11/2023-17:14:00 PM
Số ký hiệu: Quy hoạch tỉnh Kon Tum trình rà soát sau thẩm định
Ngày ban hành: 21/11/2023
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Hồ sơ Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình rà soát sau thẩm định

Hệ thống sơ đồ, bản đồ và cơ sở dữ liệu:https://drive.google.com/drive/folders/1Vyklu5IDS8cBG4iOzH7wubjbe0D86pi9


File đính kèm:
To_trinh_SKHDT_ve_de_nghi_ra_soat_quy_hoach_tinh_Kon_Tum.pdf
01._BAO_CAO_TONG_HOP_QH_TINH_KON_TUM_(HSO_TRINH_RA_SOAT-IN_(20.11).pdf
02._BAO_CAO_TOM_TAT__QH_TINH_KON_TUM_(HSO_TRINH_RA_SOAT-IN_(20.11).pdf
DU_THAO_QUYET_DINH_PHE_DUYET_QUY_HOACH_TINH_(20.11).pdf
PHU_LUC_01._BAO_CAO_TIEP_THU__GIAI_TRINH_Y_KIEN_TV_HDTD_(20.11).pdf
PHU_LUC_02._BAO_CAO_TIEP_THU__GIAI_TRINH_BAO_CAO_THAM_DINH_(20.11).pdf
4._BC_TONG_HOP_Y_KIEN_HĐTD.pdf
5._DMC_-_BAO_CAO_DMC_QH_TINH.pdf
5.1._DMC_-_BAO_CAO_GIAI_TRINH_DMC_QH_TINH.pdf
6._VB_8927_BAO_CAO_THAM_DINH_QH_TINH.pdf
    Tổng số lượt xem: 470
  •