Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 13/05/2024-10:10:00 AM
Số ký hiệu: Quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh trình thẩm định
Ngày ban hành: 13/05/2024
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Hồ sơ quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình thẩm định

Hệ thống sơ đồ, bản đồ và cơ sở dữ liệu:https://drive.google.com/drive/folders/14xxvIvWIFw0oZK_C4YkIPimUYrFmgYUh


File đính kèm:
01._Tờ_trình_BQLDA_trình_thẩm_định_QH_TPHCM.pdf
02._QHTPHC_Phụ_lục_báo_cáo_tổng_hợp.pdf
02._QHTPHCM_Báo_cáo_tóm_tắt.pdf
02._QHTPHCM_Báo_cáo_tổng_hợp.pdf
03._Dự_thảo_Quyết_định_phê_duyệt_QH_TPHCM.pdf
03._Phụ_lục_Dự_thảo_Quyết_định_phê_duyệt_QH_TPHCM.pdf
04._Báo_cáo_tổng_hợp_các_ý_kiến_Bộ_ngành__tỉnh_lân_cận__cá_nhân.pdf
05._Báo_cáo_giải_trình_tiếp_thu_các_ý_kiến_góp_ý_của_Bộ_ngành__tỉnh_lân_cận__cá_nhân.pdf
06._DMC_Báo_cáo_tóm_tắt_DMC_của_QH_TPHCM.pdf
06._DMC_Báo_cáo_tổng_hợp_DMC_của_QH_TPHCM.pdf
08._Văn_bản_thống_nhất_của_UBND_TPHCM_về_trình_thẩm_định.pdf
    Tổng số lượt xem: 1531
  •