Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phát triển Vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2050 trở thành vùng có trình độ phát triển khá so với cả nước (05/08/2020-15:48:00 PM) 05/8/2020
Thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (04/08/2020-08:22:00 AM) 04/8/2020
Tỉnh Tây Ninh hướng tới mục tiêu phát triển tổng thể, đồng bộ nhanh, bền vững (20/04/2020-15:42:00 PM) 20/04/2020
Họp trực tuyến Thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (20/04/2020-15:27:00 PM) 20/04/2020
Họp trực tuyến Thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (30/03/2020-09:15:00 AM) 30/03/2020
Tỉnh Sơn La xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch thời kỳ tới dựa trên cả 4 trụ cột phát triển kinh tế - văn hóa - bảo vệ môi trường - đảm bảo quốc phòng an ninh (30/03/2020-09:12:00 AM) 30/03/2020
Quảng Bình phát huy tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo (30/03/2020-09:09:00 AM) 30/03/2020
Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050: Hướng tới phát triển bền vững các trụ cột kinh tế - xã hội - môi trường (19/03/2020-11:18:00 AM) 19/03/2020
Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (19/03/2020-11:16:00 AM) 19/03/2020
Bắc Ninh xây dựng quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm cụ thể hóa các mục tiêu sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương (27/02/2020-09:02:00 AM) 27/02/2020
Trang Tiếp > Cuối >>