Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 15/07/2019-15:44:00 PM
Tổ chức triển khai lập quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
15/7/2019

Báo cáo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình triển khai thi hành Luật quy hoạch liên quan đến nội dung tổ chức triển khai lập quy hoạch tổng thể quốc gia (QHTTQG) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Thứ trưởng Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên ở nước ta lập QHTTQG theo yêu cầu của Luật quy hoạch, cần xây dựng kế hoạch lập quy hoạch để đảm bảo chất lượng, thời gian lập và kịp trình Quốc hội Khóa XV thông qua vào kỳ họp thứ hai, cuối năm 2021.

Đồng thời, cần xây dựng kế hoạch để cụ thể hóa tiến độ, các bước triển khai thực hiện lập QHTTQG, làm căn cứ phân công trách nhiệm cụ thể đối với các bộ, ngành trung ương và địa phương trong quá trình lập, thẩm định và quyết định QHTTQG.

Kế hoạch lập QHTTQG được xây dựng dựa trên các căn cứ chủ yếu theo Luật quy hoạch; Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quy hoạch; Quyết định số 1226/QĐ-TTg ngày 24/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng quy hoạch quốc gia; Quyết định số 448/QĐ-HĐQHQG ngày 23/11/2018 của Hội đồng quy hoạch quốc gia ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quy hoạch quốc gia.

Theo đó, từ tháng 07-12/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan hoàn thành xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch và trình Chính phủ ban hành Nghị quyết phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch.

Trong tháng 12/2019-01/2020, tiến hành lựa chọn tổ chức tư vấn lập QHTTQG, các hợp phần của QHTTQG, Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược QHTTQG.

Tháng 01-8/2020 các bộ, ngành tiến hành lập Hợp phần quy hoạch, tháng 09-10/2020 tổ chức thẩm định các Hợp phần quy hoạch, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tháng 9-12/2020, thực hiện tích hợp quy hoạch và hoàn thiện Báo cáo tổng hợp QHTTQG, tháng 01/2021 báo cáo Hội đồng quy hoạch quốc gia. Tháng 02-5/2021, xin ý kiến tham gia của cơ quan, tổ chức, cộng đồng, cá nhân đối với báo cáo QHTTQG và chỉnh sửa, hoàn thiện.

Tháng 5-7/2021, thẩm định và hoàn thiện báo cáo QHTTQG. Tháng 7-8/2021, trình Chính phủ thông qua nội dung QHTTQG và hoàn thiện nội dung theo kết luận của Chính phủ.

Tháng 9-10/2021, báo cáo, xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương và hoàn thiện báo cáo QHTTQG. Tháng 11/2021 trình Quốc hội xem xét, ban hành Nghị quyết thông qua QHTTQG.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Trung cho biết, nội dung của Báo cáo QHTTQG được xây dựng song song cùng với quá trình xây dựng các hợp phần quy hoạch. Các kết quả nghiên cứu từ các hợp phần quy hoạch sẽ được xem xét, tích hợp vào Báo cáo QHTTQG bảo đảm cân đối tổng thể, liên ngành, liên vùng.

Dự kiến việc xác định tên và số lượng hợp phần QHTTQG theo các nguyên tắc các nội dung chính về không gian biển quốc gia, sử dụng đất quốc gia, các vùng kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội của cả nước là những hợp phần quy hoạch. Một số ngành quốc gia sẽ được tích hợp vào QHTTQG như là hợp phần, một số ngành khác sẽ chỉ nêu nguyên tắc, định hướng lớn về bố trí không gian, định hướng trên các vùng.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Trung đưa ra một số định hướng về triển khai lập QHTTQG và các quy hoạch khác. Đó là, việc lập QHTTQG, quy hoạch ngành của cả nước, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh được tiến hành đồng thời, có sự phối hợp, điều chỉnh, theo phương pháp ‘‘đúng dần’’.

Hiện nay, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 đang được dự thảo trình Hội nghị Trung ương lần thứ 11. Đây là căn cứ quan trọng để xây dựng QHTTQG thời kỳ 2021-2030 và các quy hoạch khác.

Để bảo đảm tính thống nhất của các loại quy hoạch, Khung định hướng phát triển quốc gia (bao gồm quan điểm, mục tiêu phát triển và định hướng bố trí tổng thể và các ngành then chốt) sẽ được soạn thảo trong thời gian từ tháng 11/2019-01/2020, trình Hội đồng quy hoạch quốc gia thông qua để làm căn cứ bước đầu cho việc lập QHTTQG, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh./.

Nguồn: http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=43623&idcm=188

    Tổng số lượt xem: 489
  •