Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 07/08/2019-08:41:00 AM
Kết nối quá trình lập quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh ở vùng đồng bằng sông Cửu Long
07/8/2019

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật quy hoạch và Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, ngày 02/8/2019, tại Bến Tre, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức Hội thảo Kết nối quá trình lập quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh ở vùng đồng bằng sông Cửu Long thí điểm đối với quy hoạch tỉnh Bến Tre.

Tham dự Hội thảo có Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre Cao Văn Trọng, Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Quang Các và đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Thế giới, đại diện các cơ quan của tỉnh Bến Tre, cùng đại diện các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường của 12 tỉnh, thành phố trong vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Toàn cảnh Hội thảo

Theo Nghị quyết số 120/NQ-CP, xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp với điều kiện của vùng; giải quyết đồng bộ các vấn đề chồng chéo, mâu thuẫn có tính liên ngành, liên vùng, liên tỉnh; phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế so sánh của vùng, biến thách thức thành cơ hội trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là với các nước ASEAN và Tiểu vùng sông Mê Công.

Quy hoạch mới cần chuyển từ “sống chung với lũ” sang “chủ động sống chung với lũ, ngập, nước lợ, nước mặn” trên cơ sở quy hoạch tổng hợp tài nguyên nước theo lưu vực sông; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên nước, chủ động bảo đảm nguồn nước ngọt cho sinh hoạt của người dân và vùng kinh tế nước lợ, nước mặn; khai thác hợp lý tiềm năng tài nguyên nước lợ, nước mặn ở vùng ven biển phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Mọi dự án, công trình phải được cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng trên cả 3 mặt: kinh tế, xã hội và môi trường, được phản biện khách quan, khoa học.

Tại Nghị quyết số 11/NQ-CP, Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung nguồn lực tổ chức lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 theo quy định của Luật quy hoạch, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước ngày 31/12/2020. Đồng thời, phối hợp với cơ quan lập quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng theo quy trình quy định của Luật quy hoạch.

Bên cạnh đó, xây dựng kế hoạch vốn lập quy hoạch tỉnh cho thời kỳ 2021-2030 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp để trình cấp có thẩm quyền quyết định bố trí kế hoạch vốn lập quy hoạch theo quy định của Luật quy hoạch, Luật đầu tư công và Luật Ngân sách nhà nước. Được sử dụng nguồn 10% dự phòng trên tổng mức vốn đã phân bổ cho các địa phương trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 hoặc nguồn vốn chi sự nghiệp kinh tế đã bố trí trong dự toán năm 2018 của cấp tỉnh để tổ chức lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 ngay trong năm 2018 theo quy định của Luật quy hoạch, Luật đầu tư công và Luật ngân sách nhà nước.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, các địa phương và các tổ chức quốc tế hoàn thành lựa chọn tư vấn quốc tế có kinh nghiệm để xây dựng quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn đến năm 2050, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2020.

Về mối quan hệ giữa quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh với các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia, tại Khoản 3 Điều 6 Luật quy hoạch quy định quy hoạch vùng phải phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia; Quy hoạch tỉnh phải phù hợp quy hoạch vùng, quy hoạch cấp quốc gia. Trường hợp quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh có mâu thuẫn với quy hoạch ngành quốc gia thì phải điều chỉnh và thực hiện theo quy hoạch ngành quốc gia và quy hoạch tổng thể quốc gia.

Trường hợp quy hoạch vùng có mâu thuẫn với nhau, quy hoạch tỉnh có mâu thuẫn với nhau thì phải điều chỉnh và thực hiện theo quy hoạch cao hơn. Trường hợp quy hoạch tỉnh có mâu thuẫn với quy hoạch vùng thì phải điều chỉnh và thực hiện theo quy hoạch vùng và quy hoạch cấp quốc gia.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về cách thức phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương trong quá trình lập quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh để đảm bảo tính kết nối, sự phù hợp giữa quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. Đồng thời, thảo luận về dự thảo Nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Bến Tre và các bài học, kinh nghiệm cho các tỉnh, thành phố thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long./.

Nguồn: http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=43797&idcm=188

    Tổng số lượt xem: 603
  •