Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 04/11/2019-14:40:00 PM
Thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
04/11/2019

Ngày 31/10/2019, Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã có phiên họp thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng thẩm định, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Đức Trung.

Phiên họp thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Mục tiêu lập quy hoạch tỉnh Kon Tum là nhằm hình thành công cụ pháp lý quan trọng để chính quyền các cấp tỉnh Kon Tum lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, thống nhất quản lý, sử dụng để hoạch định chính sách và kiến tạo động lực phát triển, là cơ sở để triển khai kế hoạch đầu tư công trên địa bàn Tỉnh.

Quy hoạch sẽ đưa ra các định hướng, nhiệm vụ và giải pháp để đẩy nhanh thực hiện các đột phá chiến lược, loại bỏ các quy hoạch chồng chéo, cản trở phát triển trên địa bàn. Đồng thời, xây dựng kịch bản phát triển, ý tưởng và phương án tổng thể, bố trí hợp lý không gian nhằm giải quyết các vấn đề xung đột về không gian trong địa bàn tỉnh hiện nay và định hướng không gian cho các nhu cầu phát triển trong tương lai. Tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo tính kết nối đồng bộ giữa quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh.

Việc lập quy hoạch phải đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc được nêu trong Luật quy hoạch, đảm bảo tính bền vững và dài hạn, khả thi và thích ứng, kế thừa và tính mở, tính thị trường, liên kết không gian và thời gian, tính phòng ngừa và công khai, minh bạch.

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 878/QĐ-TTg ngày 15/7/2019 về việc thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Căn cứ theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum tại Tờ trình số 43/TTr-SKHĐT ngày 13/9/2019 về việc thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ngày 27/9/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư với vai trò Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định đã gửi Văn bản số 7062/BKHĐT-QLQH về việc tham gia ý kiến và cử lãnh đạo cấp Vụ tham gia Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tính đến ngày 28/10/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được ý kiến bằng văn bản của 14/18 Bộ, cơ quan ngang Bộ. Nhìn chung, các ý kiến tham gia cơ bản đều thống nhất với nội dung của Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum trình. Tuy nhiên, để hoàn thiện Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ, lập quy hoạch, các bộ ngành đã có một số ý kiến nhận xét, đánh giá về: tên, thời kỳ, phạm vi ranh giới lập quy hoạch; quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc lập quy hoạch; nội dung, phương pháp lập quy hoạch; thời hạn lập quy hoạch; quy định về số lượng tiêu chuẩn, quy cách hồ sơ quy hoạch; chi phí lập quy hoạch; các nội dung đề xuất tích hợp vào quy hoạch tỉnh và các nội dung khác.

Tại phiên họp, Đại diện cho đơn vị giúp việc Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch Đinh Trọng Thắng cho biết, việc tổ chức triển khai lập quy hoạch tỉnh Kon Tum được thực hiện theo quy định của Luật quy hoạch số 21/2017/QH14 và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật quy hoạch. Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Kon Tum được lập dựa trên quy định của Luật quy hoạch số 21/2017/QH14, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quy hoạch. Dự toán chi phí lập quy hoạch được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2019/TT-BKHĐT về định mức trong hoạt động quy hoạch và Thông tư số 113/2018/TT-BTC ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính quy định về giá trong hoạt động quy hoạch. Tờ trình số 43/TTr-SKHĐT ngày 13/9/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 được thực hiện theo quy định tại khoản 4, Điều 18 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP. Thống nhất với Quyết định số 878/QĐ-TTg ngày 15/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Về căn cứ lập quy hoạch, Đơn vị giúp việc Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định yêu cầu, cần rà soát, chọn lọc các văn bản pháp lý về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực liên quan trực tiếp tới địa phương trong cùng giai đoạn phát triển; quy hoạch cấp cao hơn, quy hoạch thời kỳ trước của tỉnh để làm căn cứ lập quy hoạch đầy đủ, rõ ràng hơn. Về tính khả thi của kế hoạch lập quy hoạch, nội dung Kế hoạch lập quy hoạch cần chi tiết thêm các mốc thời gian kèm yêu cầu báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện các nhiệm vụ lập quy hoạch của cơ quan lập quy hoạch, các cơ quan được phân công đề xuất nội dung quy hoạch và tư vấn lập quy hoạch để đảm bảo tính khả thi của kế hoạch triển khai lập quy hoạch.

Cơ quan giúp việc Hội đồng thẩm định kiến nghị, cơ quan lập quy hoạch tỉnh nghiên cứu, rà soát, chỉnh lý nội dung Báo cáo đánh giá thực hiện quy hoạch và thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Kon Tum trên cơ sở ý kiến của các bộ, ngành trung ương; có báo cáo giải trình những vấn đề tiếp thu, vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện trong quá trình lập quy hoạch.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Trung phát biểu kết luận phiên họp

Phát biểu kết luận Phiên họp, Chủ tịch Hội đồng thẩm định, Thứ trưởng Nguyễn Đức Trung cho biết, Hội đồng thống nhất đánh giá nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được lập theo đúng quy định của Luật quy hoạch, cơ bản đáp ứng được quy định tại điều 15 của Luật quy hoạch và điều 15, 16, 17 của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP.

Qua phần ý kiến của các Thành viên Hội đồng thẩm định, các văn bản góp ý của các Bộ đã được Cơ quan Thường trực Hội đồng tổng hợp, Chủ tịch Hội đồng thẩm định đề nghị Tỉnh rà soát lại, chỉnh sửa, bổ sung các nội dung Thành viên Hội đồng thẩm định đã có ý kiến, đánh giá lại toàn diện tình hình thực hiện quy hoạch của giai đoạn trước để nhìn nhận được những việc được, chưa được và rà soát lại quy hoạch các lĩnh vực phù hợp để tích hợp.

Chủ tịch Hội đồng đề nghị Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định hoàn thiện lại Báo cáo thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, đề nghị cơ quan lập quy hoạch Tỉnh hoàn thiện dự thảo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ trên cơ sở cập nhật những nội dung Hội đồng thẩm định đã yêu cầu chỉnh sửa đối với Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch.

Chủ tịch Hội đồng thẩm định Nguyễn Đức Trung cho biết, với 20 Thành viên Hội đồng thẩm định tham dự phiên họp, 20/20 thành viên đã biểu quyết thông qua nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 với điều kiện phải bổ sung, hoàn thiện trước khi trình Thủ tướng Chính phủ./.

Nguồn: http://www.mpi.gov.vn/pages/tinbai.aspx?idTin=44483&idcm=188

    Tổng số lượt xem: 588
  •