Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục quy hoạch

Đơn vị
Loại quy hoạch
Tên quy hoạch Văn bản quy định
Cấp phê duyệt Quyết định phê duyệt
8642 dòng trong 433 trang
1 2 3 4 5 ... 433
STTTên đơn vịTên quy hoạchCấp phê duyệtThời kỳ quy hoạchQĐ phê duyệt đề cương -nhiệm vụKinh phí được phê duyệt (triệu đồng)Văn bản quy định để thực hiện (luật/nghị định/thông tư/nghị quyết/quyết định...)QĐ phê duyệt QH
1Bộ Kế hoạch và Đầu tưQuy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030Thủ tướng Chính phủ2009-2020Quyết định số 1314/QĐ-BKH, ngày 21 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ KHĐT 3.486 Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủQuyết định số 198/QĐ-TTg ngày 25/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ
2Bộ Kế hoạch và Đầu tưQuy hoạch phát triển khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020Thủ tướng Chính phủ2006-2020  Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủQĐ số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 của TTCP
3Bộ Kế hoạch và Đầu tưRà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu kinh tế cửa khẩu Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030Thủ tướng Chính phủ2012-2020Quyết định số 1432/QĐ-BKHĐT ngày 30/10/2012 của Bộ trưởng Bộ KHĐT 2.590 Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ1531/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ
4Bộ Kế hoạch và Đầu tưĐiều chỉnh quy hoạch phát triển các Khu kinh tế ven biển Việt Nam đến 2020 tầm nhìn đến 2030Thủ tướng Chính phủ2011-2020QĐ số 1063/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 2.600 Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủCông văn số 663/TTg-KTTH ngày 13/5/2013
5Bộ Kế hoạch và Đầu tưQuy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên đến năm 2020 Thủ tướng Chính phủ2008-2020QĐ số 1260/QĐ-BKH ngày 30/10/2007 của Bộ trưởng Bộ KHĐT 3.990 Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủQuyết định số 936/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ
6Bộ Kế hoạch và Đầu tưQuy hoạch phát triển kinh tế đảo Việt Nam đến năm 2020 Thủ tướng Chính phủ2007-2020Quyết định 1262/QĐ-BKH ngày 30/10/2007 củaBộ trưởng Bộ KHĐT 2.700 Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ568/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ
7Bộ Kế hoạch và Đầu tưQuy hoạch phát triển hệ thống sân golf Việt Nam đến năm 2020Thủ tướng Chính phủ2009-2020Quyết định số 1540/QĐ-BKH, ngày 18 tháng 11 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ KHĐT 2.000 Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủQuyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ
8Bộ Kế hoạch và Đầu tưQuy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam Bộ đến năm 2020 Thủ tướng Chính phủ2008-2020QĐ số 1259/QĐ-BKH ngày 30/10/2007 của Bộ trưởng Bộ KHĐT 3.390 Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủQuyết định số 943/QĐ-TTg ngày 20/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ
9Bộ Kế hoạch và Đầu tưQuy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030Thủ tướng Chính phủ2009-2030QĐ số 1311/QĐ-BKH ngày 21/9/2009 của Bộ trưởng Bộ KHĐT 3.518 Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủQuyết định số 245/QĐ-TTg ngày 12/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ
10Bộ Kế hoạch và Đầu tưQuy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030Thủ tướng Chính phủ2009-2030Quyết định số 1312/QĐ-BKH, ngày 21 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ KHĐT 4.682 Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủQuyết định số 252/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ
11Bộ Kế hoạch và Đầu tưQuy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 Thủ tướng Chính phủ2008-2020QĐ số 1261/QĐ-BKH ngày 30/10/2007 của Bộ trưởng Bộ KHĐT 4.200 Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủQuyết định số 939/QĐ-TTg ngày 19/07/2012 của Thủ tướng Chính phủ
12Bộ Kế hoạch và Đầu tưQuy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020Thủ tướng Chính phủ2011-2020Quyết định số 640/QĐ-BKHĐT ngày 17/5/2011; Quyết định số 1253/QĐ-BKHĐT ngày 30/8/2011 2.665 Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủQuyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của TTCP
13Bộ Kế hoạch và Đầu tưQuy hoạch phát triển hành lang Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài (tham gia hành lang xuyên Á: Nam Ninh - Singapore)Thủ tướng Chính phủ2008-2020Quyết định số 1527/QĐ-BKH ngày 17/11/2008 của Bộ trưởng Bộ KHĐT 2.290 Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ343/QĐ-TTg ngày 13/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ
14Bộ Kế hoạch và Đầu tưQuy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2020Thủ tướng Chính phủ2008-2020QĐ số 1263/QĐ-BKH ngày 30/10/2007 của Bộ trưởng Bộ KHĐT 3.645 Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủQuyết định số 795/QĐ-TTg ngày 23/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ
15Bộ Kế hoạch và Đầu tưQuy hoạch phát triển hành lang kinh tế Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng và Quảng Ninh trong chương trình hợp tác phát triển hành lang kinh tế Nam Ninh - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải Phòng và Quảng Ninh đến năm 2020Thủ tướng Chính phủ2006-2020QĐ số 1133/QĐ-BKH ngày 30/10/2006 của Bộ trưởng Bộ KHĐT 1.550 Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ98/2008/QĐ-TTg ngày 11/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ
16Bộ Kế hoạch và Đầu tưQuy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung đến năm 2020Thủ tướng Chính phủ2008-2020QĐ số 1257/QĐ-BKH ngày 30/10/2007 của Bộ trưởng Bộ KHĐT 4.410 Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủQuyết định số 1114/QĐ-TTg ngày 09/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ
17Bộ Kế hoạch và Đầu tưQH tổng thể phát triển kinh tế - xã hội dải ven biển Miền Trung Việt Nam đến năm 2020Thủ tướng Chính phủ2006-2020Quyết định 1132/QĐ-BKH ngày 30/10/2006 của Bộ trưởng Bộ KHĐT 2.100 Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủ61/2008/QĐ-TTg ngày 09/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ
18Bộ Kế hoạch và Đầu tưQuy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030Thủ tướng Chính phủ2009-2020Quyết định số 1313/QĐ-BKH, ngày 21 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ KHĐT 4.260 Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủQuyết định số 1874/QĐ-TTg ngày 13/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ
19Bộ Kế hoạch và Đầu tưQuy hoạch phát triển vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ thời kỳ đến năm 2020Thủ tướng Chính phủ2006-2020Quyết định 1131/QĐ-BKH ngày 30/10/2006 của Bộ trưởng Bộ KHĐT 1.970 Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủQuyết định số 34/2009/QĐ-TTg ngày 02/3/2009 của TTCP
20Bộ Kế hoạch và Đầu tưQuy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Trung du và miền núi phía Bắc đến năm 2020Thủ tướng Chính phủ2008-2020QĐ số 1256/QĐ-BKH ngày 30/10/2007 của Bộ trưởng Bộ KHĐT 4.410 Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 của Chính phủQuyết định số 1064/QĐ-TTg ngày 08/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ
8642 dòng trong 433 trang
1 2 3 4 5 ... 433