Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh mục tin

Ngày ban hành Số ký hiệu
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết
38 dòng trong 2 trang
1 2
STTNgày ban hànhSố ký hiệuMô tả, trính yếu nội dung, chi tiếtFile đính kèm
119/01/2023 81/2023/QH15

Nghị quyết81/2023/QH15 về Quy hoạch tổng thế quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

216/6/2022 61/2022/QH15

Nghị quyết 61/2022/QH15 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030

310/01/2022 02/2022/TT-BTNMT

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

410/01/2022 08/2022/NĐ-CP
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
507/01/2022 05/2022/NĐ-CP

Nghị định số 05/2022/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2019/NĐ-CP ngày 17 tháng 06 năm 2019 của Chính phủ Quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê

622/12/2021 10/2021/TT-BKHĐT

Thông tư số 10/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế-xã hội

715/12/2021 33/2021/TT-BGTVT

Thông tư số 33/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Hướng dẫn định mức cho hoạt động quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành trong lĩnh vực giao thông vận tải

811/11/2021 99/2021/NĐ-CP

Nghị định số 99/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán sử dụng vốn đầu tư công

906/08/2021 11/2021/TT-BTNMT

Thông tư số 11/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

1027/07/2021 19/2021/QH15

Nghị quyết số 19/2021/QH15 của Quốc hội: Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành"

1118/12/2020 148/2020/NĐ-CP

Nghị định 148/2020/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

1204/12/2020 72/2020/QH14

Luật Bảo vệ môi trường

1313/11/2020 37/2020/TT-BTTTT

Thông tư số 37/2020/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông: Quy hoạch sử dụng kênh tần số cho truyền hình số mặt đất băng tần 470-694 MHz

1427/10/2020 11/2020/TT-BNNPTNT

Thông tư số 11/2020/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Ban hành Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quy hoạch thủy lợi và điều tra cơ bản thủy lợi

1517/09/2020 09/2020/TT-BTNMT

Thông tư số 09/2020/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh

1611/06/2020 66/2020/NĐ-CP

Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

1731/12/2019 20/2019/TT-BXD

Thông tư số 20/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị

1825/12/2019 19/2019/TT-BTTTT

Thông tư số 19/2019/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông: Quy hoạch băng tần 694-806 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam

1930/08/2019 72/2019/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

2016/8/2019 751/2019/UBTVQH14

Nghị quyết giải thích một số Điều của Luật quy hoạch

38 dòng trong 2 trang
1 2