Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 15/06/2022-16:13:00 PM
Số ký hiệu: Dự thảo THÔNG TƯ Hướng dẫn về nội dung, yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch; việc thu thập, cập nhật, xử lý, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch
Ngày ban hành: 15/6/2022
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Dự thảo Thông tư hướng dẫn về nội dung, yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch; việc thu thập, cập nhật, xử lý, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch


File đính kèm:
01_Du_thao_Thong_tu.V2.docx
02_Phu_luc_1_So_do_cau_truc.docx
03_Phụ_lục_2_KhungCSDL_V2.docx
04_Phụ_lục_3_DanhMucCSDLBanDoQH.docx
05_Phu_luc_4_Khung_ban_do_A0.jpg
07_Phu_luc_6_Phieu_yeu_cau_cung_cap_thong_tin.doc
06_Phu_luc_5_KyHieuBanDoQH.docx
05_Phu_luc_4_Khung_ban_do.docx
    Tổng số lượt xem: 826
  •