Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 15/09/2023-14:15:00 PM
Bổ sung sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

(MPI) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Công văn số 6356/BKHĐT-QLQH gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn việc bổ sung nội dung sắp xếp đơn vị hành chính cấp huvện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ảnh minh họa. Nguồn: MPI

Công văn nêu rõ, về nội dung sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đối với giai đoạn 2023-2025: Căn cứ Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 và các văn bản khác có liên quan, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan lập quy hoạch tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan như rà soát và lập danh sách dự kiến ĐVHC là các huyện, các xã cần sắp xếp ĐVHC theo quy định để bổ sung vào phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội, phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện trong quy hoạch tỉnh; rà soát, lập danh sách dự kiến ĐVHC là các đô thị cấp huyện và đô thị cấp xã cần sắp xếp ĐVHC theo quy định để bổ sung vào phương án phát triển hệ thống đô thị trong quy hoạch tỉnh.

Đồng thời, rà soát và bổ sung những nội dung liên quan đến định hướng phát triển ngành, lĩnh vực, phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các nội dung khác trong quy hoạch tỉnh để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, liên kết giữa việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã với nội dung quy hoạch tỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật khác có liên quan.

Phạm vi ranh giới dự kiến được xác định cụ thể trong nhiệm vụ quy hoạch đô thị, nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và pháp luật về xây dựng.

Đối với giai đoạn 2026-2030: Căn cứ Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 và các văn bản khác có liên quan, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan lập quy hoạch tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định tại khoản 1 Điều 52 Luật Quy hoạch, trong đó bổ sung nội dung sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2026-2030, cụ thể: Rà soát và đề xuất định hướng ĐVHC cần sắp xếp theo quy định để bổ sung vào phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội, phương án phát triển hệ thống đô thị, phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện theo cấp hành chính tương ứng trong quy hoạch tỉnh. Đồng thời, xem xét và đề xuất các vấn đề liên quan đến định hướng phát triển ngành, lĩnh vực, phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và những nội dung khác trong quy hoạch tỉnh để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, liên kết giữa việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã với nội dung quy hoạch tỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật khác có liên quan.

Phạm vi ranh giới dự kiến được xác định cụ thể trong nhiệm vụ quy hoạch đô thị, nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng huyện theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và pháp luật về xây dựng.

Về việc thực hiện bổ sung phương hướng sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt hoặc chưa được phê duyệt, Công văn nêu rõ: Đối với quy hoạch tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan lập quy hoạch tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng đã được phê duyệt cùng với nội dung về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã theo hướng dẫn tại mục 1 của văn bản này để điều chỉnh quy hoạch tỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt và chỉnh lý hồ sơ quy hoạch tỉnh (gồm Báo cáo quy hoạch tỉnh; hệ thống sơ đồ, bản đồ và cơ sở dữ liệu về quy hoạch tỉnh) đảm bảo thống nhất, đồng bộ với quyết định được phê duyệt theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Đối với quy hoạch tỉnh đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan lập quy hoạch tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, bổ sung nội dung sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong quy hoạch tỉnh theo hướng dẫn tại mục 1 của văn bản này theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với quy hoạch tỉnh đã họp thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan lập quy hoạch tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, bổ sung nội dung sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong quy hoạch tỉnh theo hướng dẫn tại mục 1 của văn bản này cùng với việc hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tỉnh theo ý kiến của Hội đổng thẩm định gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức lấy ý kiến rà soát của các thành viên Hội đồng thẩm định theo quy dịnh của pháp luật về quy hoạch.

Đối với quy hoạch tỉnh đã trình thẩm định nhưng chưa tổ chức họp thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, bổ sung nội dung sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong quy hoạch tỉnh theo hướng dẫn tại mục 1 của văn bản này và báo cáo Hội đồng thẩm định bằng văn bản trước phiên họp thẩm định.

Đối với quy hoạch tỉnh chưa trình thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan lập quy hoạch tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, bổ sung nội dung sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã trong quy hoạch tỉnh hướng dẫn tại mục 1 của văn bản này và thực hiện quy trình, thủ tục thẩm định theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, tập trung chỉ đạo, đôn đốc và khẩn trương triển khai thực hiện những nội dung trên. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh những khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời bằng văn bản về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để giải quyết theo thẩm quyền hoặc Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết theo quy định./.


https://www.mpi.gov.vn/portal/Pages/2023-8-14/Bo-sung-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-huyen-cap-xad8linb.aspx

    Tổng số lượt xem: 267
  •