Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 07/09/2022-15:12:00 PM
Số ký hiệu: Văn bản Bộ Kế hoạch đầu tư về việc Báo cáo công tác quy hoạch và kết quả thực hiện Nghị quyết số 61/2022/QH15 của Quốc hội
Ngày ban hành: 07/9/2022
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Ngày 26/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 108/NQ-CP về thực hiện Nghị quyết số 61/NQ/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030; trong đó, Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng Báo cáo về công tác quy hoạch và kết quả thực hiện Nghị quyết số 61/2022/QH15 của Quốc hội.

Để triển khai nhiệm vụ trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo về công tác quy hoạch và kết quả thực hiện Nghị quyết số 61/2022/QH15 của Quốc hội theo nội dung tại Phụ lục đính kèm văn bản này.


File đính kèm:
Phuluc_dinh_kem.xlsx
Decuongbaocao-ThuchienNQ61(07.9.2022)_final.docx
    Tổng số lượt xem: 968
  •  
Các tin mới
Các tin đã đưa