Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 27/02/2020-09:02:00 AM
Bắc Ninh xây dựng quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm cụ thể hóa các mục tiêu sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương
27/02/2020

Tại phiên họp Thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch của tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 diễn ra ngày 22/02/2020, có 18/19 thành viên Hội đồng tham dự thống nhất thông qua với điều kiện có chỉnh sửa nhiệm vụ lập quy hoạch và 01 thành viên Hội đồng đồng ý thông qua không cần chỉnh sửa. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trần Quốc Phương Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì Phiên họp.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Đình Xuân phát biểu.

Phát biểu tại phiên họp, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Đình Xuân nhấn mạnh, việc triển khai nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của Luật quy hoạch nhằm đổi mới phương pháp và nội dung quy hoạch, khắc phục tình trạng chồng chéo, thiếu đồng bộ, kém hiệu quả về công tác quy hoạch trước đây để dẫn dắt các hoạt động phát triển đồng bộ theo đúng định hướng.

Trong bối cảnh một số chủ trương,Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Đình Xuân phát biểu.

chính sách của Đảng và Nhà nước đang được nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện các Văn kiện phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030 và các quy hoạch đang được xây dựng theo Luật quy hoạch như quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng sẽ tác động trực tiếp đến định hướng phát triển của tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới.

Việc xây dựng quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng ở cấp tỉnh về không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ tầng, phân bổ đất đai, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường để đưa Bắc Ninh sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương cũng như đáp ứng các yêu cầu phát triển mới, khẳng định là một trong những đầu tàu kinh tế của cả nước.

Theo Báo cáo trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, quan điểm lập quy hoạch là đảm bảo tính phù hợp, tính tổng thể, đồng bộ, phát triển hài hòa cũng như đảm bảo tính khả thi trong triển khai, tính công khai, minh bạch. Đồng thời đánh giá đầy đủ giá trị địa kinh tế - chính trị, các tác động và các điều kiện và bối cảnh từ bên ngoài đến phát triển của Tỉnh.

Việc lập quy hoạch nhằm đảm bảo mục tiêu quy hoạch là công cụ pháp lý quan trọng để chính quyền tỉnh Bắc Ninh sử dụng để hoạch định chính sách và kiến tạo động lực phát triển. Đưa ra các định hướng, nhiệm vụ và giải pháp để đẩy nhanh việc thực hiện các đột phá chiến lược; loại bỏ các quy hoạch chồng chéo cản trở đầu tư phát triển, hướng tới xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

Những vấn đề cần tính đến khi lập quy hoạch tỉnh Bắc Ninh trong thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là xác định công nghiệp là ngành mũi nhọn của tỉnh, nhất là ngành công nghiệp điện tử; phát triển đồng bộ và hiện đại kết cấu hạ tầng đô thị, giao thông là nhiệm vụ chủ yếu; quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu; Phát triển du lịch nhân văn cũng là thế mạnh của Tỉnh; Phát triển giáo dục, đào tạo và y tế để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Tỉnh là nhiệm vụ trụ cột.

Chuyên gia Vũ Quang Các, nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu.

Phát biểu tại phiên họp, chuyên gia Vũ Quang Các, nguyên Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá, hồ sơ, nội dung trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch của tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đáp ứng theo yêu cầu. Báo cáo thuyết minh, dự toán chi phí được thực hiện theo đúng quy định. Tuy nhiên, báo cáo rà soát, đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch thời kỳ 2011-2020 được thực hiện theo quy định nhưng chỉ mới tập trung đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, chưa có nội dung đánh giá với các quy hoạch như quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành và các quy hoạch khác. Một số nội dung đánh giá chỉ mới tập trung vào chỉ tiêu, mục tiêu, chưa có đánh giá về không gian phát triển, trong khi việc tổ chức không gian phát triển của Bắc Ninh là rất quan trọng.

Về nội dung nhiệm lập quy hoạch có kết cấu phù hợp, tuy nhiên một số đề mục trong Báo cáo cần làm rõ nghĩa; chưa thể hiện rõ quan điểm để Bắc Ninh phát triển công nghiệp, hướng tới đô thị loại 1, thành phố trực thuộc Trung ương trong những năm đầu của thời kỳ 2021-2030. Mục tiêu tiết kiệm sử dụng đất phải là ưu tiên hàng đầu của Bắc Ninh bởi địa phương có quy mô diện tích nhỏ. Đồng thời phải giải quyết vấn đề tốc độ đô thị hóa, chuyển dịch ngành nghề hiện đại, giải quyết giữa vấn đề phát triển và bảo tồn văn hóa;…

Cục trưởng Cục Quy hoạch đất đai, Bộ Tài Nguyên và Môi trường Vũ Sỹ Kiên, chuyên gia phản biện cho rằng, hồ sơ, nội dung trình thẩm định của tỉnh Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu. Tuy nhiên, Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch chưa bám sát Điều 7 Nghị định 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quy hoạch để nhìn nhận đúng bức tranh quy hoạch thời kỳ qua, làm căn cứ quan trọng để xây dựng quy hoạch thời kỳ tới. Do vậy, cần bổ sung đánh giá tổng quát kết quả thực hiện quy hoạch, trong đó tập trung đánh giá chi tiết, cụ thể hơn về tình hình thực hiện các dự án ưu tiên đầu tư; tình hình sử dụng tài nguyên; đánh giá các chính sách và giải pháp tổ chức thực hiện. Với đề xuất tích hợp vào quy hoạch cần xác định rõ trách nhiệm, phân bố rõ nhiệm vụ cho các sở, ngành.

Đồng thời, phải tổng hợp các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện và đề xuất giải pháp trong nhiệm vụ thời kỳ tới, đây là nội dung rất quan trọng nếu không các nhiệm vụ quy hoạch thời kỳ tới sẽ khó thực hiện. Về tổ chức thực hiện, cần rà soát lược bỏ nội dung chung chung, chồng chéo, đảm bảo mức độ chi tiết nhiệm vụ, thời gian và tổ chức nhiệm vụ theo kế hoạch.

Đại diện đơn vị giúp việc Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đinh Trọng Thắng trình bày bản nhận xét về nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và cho biết, thành phần hồ sơ trình thẩm định đầy đủ, đủ điều kiện để tổ chức thẩm định. Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch thể hiện đầy đủ các nội dung và yêu cầu đặt ra, tuy nhiên cần sắp xếp lại bố cục để phù hợp với quy định tại Điều 15 Luật quy hoạch và Điều 16 của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP.

Về căn cứ xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch, cần nghiên cứu rà soát, cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản pháp lý về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực liên quan trực tiếp tới địa phương trong cùng giai đoạn phát triển. Các quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc lập quy hoạch nêu trong Báo cáo thuyết minh đã thể hiện định hướng phát triển của tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên, những vấn đề trọng tâm được xác định trong mục này cần thống nhất với Báo cáo rà soát quy hoạch Tỉnh để đảm bảo việc rà soát quy hoạch có tính thực tiễn cao trong quá trình xây dựng các phương án bố trí không gian phù hợp với tình hình thực tiễn phát triển của Tỉnh giai đoạn vừa qua.

Để đảm bảo theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 8 Điều 3 Luật quy hoạch, đề nghị tỉnh Bắc Ninh bổ sung quy hoạch xây dựng vùng gắn với quy hoạch vùng theo định hướng phân vùng đang được trình phê duyệt. Chú trọng mục tiêu bảo tồn với phát huy giá trị các di sản văn hóa, lịch sử…

Quy hoạch tỉnh là quy hoạch tích hợp, phải đảm bảo sắp xếp, phân bố không gian theo nhu cầu của hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kết cấu hạ tầng với sử dụng hiệu quả các nguồn lực của đất nước phục vụ mục tiêu phát triển bền vững. Vì vậy, đề nghị tỉnh Bắc Ninh nghiên cứu đề xuất mục tiêu quy hoạch Tỉnh có cơ sở kinh tế vững chắc, cơ sở hạ tầng đồng bộ và hiện đại, có môi trường tốt. Phát triển hài hòa giữa đô thị, nông thôn, con người và thiên nhiên…

Tỉnh Bắc Ninh cần đưa ra mục tiêu cụ thể cho tầm nhìn đến năm 2050. Các phương án phát triển ngành, lĩnh vực trên địa bàn Tỉnh chưa thể hiện rõ các khâu đột phá, các ngành, lĩnh vực đặc biệt quan trọng đóng vai trò là xương sống, động lực thúc đẩy sự phát triển về kinh tế - xã hội của toàn Tỉnh, tạo ra sự đột phá, khác biệt trong khu vực. Bổ sung nội dung xây dựng phương án phân vùng, liên kết vùng trong Tỉnh làm cơ sở cho việc triển khai các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành trên địa bàn Tỉnh…

Thứ trưởng Trần Quốc Phương, Chủ tịch Hội đồng thẩm định phát biểu.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương, Chủ tịch Hội đồng thẩm định cho biết, qua ý kiến đánh giá của các chuyên gia, thành viên Hội đồng cho thấy, công tác xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo yêu cầu, quy định. Đồng thời mong muốn, trên cơ sở phát huy những thành tựu đã đạt được của thời kỳ quy hoạch trước, Tỉnh tiếp tục đưa ra những mục tiêu đột phá để xây dựng Bắc Ninh ngày càng phát triển.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá Bắc Ninh là một trong những địa phương chủ động trong việc triển khai công tác quy hoạch. Đồng thời đề nghị, trên cơ sở các ý kiến của chuyên gia, thành viên Hội đồng thẩm định, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện Hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đúng quy định./.

Nguồn: http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=45350&idcm=188

    Tổng số lượt xem: 1107
  •