Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 24/02/2020-14:54:00 PM
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc việc triển khai lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030
24/02/2020

Ngày 19/02/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 989/BKHĐT-QLQH hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đôn đốc việc triển khai lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 theo quy định của Luật quy hoạch.

Ảnh minh họa.

Triển khai thi hành Luật quy hoạch và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật quy hoạch, tiếp theo Công văn số 694/BKHĐT-QLQH ngày 07/02/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và để thống nhất hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh. Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn như sau: Về hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh bao gồm: Tờ trình về thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh; Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đối với nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh; Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập quy hoạch tỉnh; Báo cáo rà soát đánh giá thực hiện quy hoạch thời kỳ trước; Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thống nhất về việc trình thẩm định nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch tỉnh của cơ quan lập quy hoạch tỉnh; Văn bản của cơ quan tổ chức lập quy hoạch quyết định cơ quan lập quy hoạch; Các tài liệu khác có liên quan.

Về nội dung cụ thể của từng tài liệu, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham khảo hồ sơ của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch trên Hệ thống thông tin và dữ liệu quốc gia về quy hoạch.

Hồ sơ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch và các văn bản, tài liệu khác có liên quan đã được đăng tải lên Hệ thống thông tin và dữ liệu quốc gia về quy hoạch (http://quyhoachquocgia.mpi.gov.vn).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tổ chức xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và trình thẩm định, phê duyệt trước ngày 31/3/2020. Đối với các địa phương đã được Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 thông qua nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh, đề nghị hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Báo cáo thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch của Hội đồng thẩm định. Đồng thời, gửi báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia và hồ sơ đã hoàn thiện cho Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định theo quy định tại Nghị định 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quy hoạch./.

Nguồn: http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=45337&idcm=188


File đính kèm:
Bộ_KHĐT_đôn_đốc_lập_quy_hoạch_tỉnh.jpg
    Tổng số lượt xem: 864
  •