Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 05/04/2023-09:35:00 AM
Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin ý kiến về nội dung sơ đồ, bản đồ quy hoạch trong dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 37/2019/NĐ-CP
(MPI) - Ngày 29/3/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức cuộc họp về nội dung sơ đồ, bản đồ quy hoạch trong quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh quy định trong dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ về hướng dẫn Luật quy hoạch. Cuộc họp có sự tham dự của đại diện một số bộ, ngành, địa phương và các chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch.
Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: MPI

Phát biểu tại cuộc họp, ông Đinh Trọng Thắng đề nghị các đại diện đến từ các bộ, ban, ngành, địa phương và các chuyên gia tập trung đóng góp ý kiến vào nội dung sơ đồ, bản đồ quy hoạch nhằm hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 về hướng dẫn Luật quy hoạch và ban hành Thông tư hướng dẫn nội dung quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.

Ông Nguyễn Mạnh Lam, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch đã đưa ra nội dung về sơ đồ, bản đồ quy hoạch trong quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh, bao gồm: cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn, kinh nghiệm, đề xuất.

Theo đó, về cơ sở pháp lý, Luật Quy hoạch quy định “sơ đồ quy hoạch” là bản vẽ thể hiện nội dung quy hoạch. “Bản đồ quy hoạch” là bản vẽ thể hiện nội dung quy hoạch. Khoản 3 điều 3 Luật Đo đạc và bản đồ thì bản đồ là mô hình khái quát thể hiện các đối tượng địa lý ở tỷ lệ nhất định, theo quy tắc toán học, bằng hệ thống ký hiệu quy ước, dựa trên kết quả xử lý thông tin, dữ liệu từ quá trình đo đạc.

Theo quy định tại các Điều 22, 23, 24, 25, 26, 27 và 28 của Luật Quy hoạch thì nội dung quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh là “Phương hướng phát triển”, “định hướng phát triển”, có tính định hướng, “mở và động”, khái quát cao. Nội dung Quyết định phê duyệt quy hoạch quốc gia, vùng, tỉnh không có quy định về vị trí địa lý của các đối tượng địa lý trong kỳ quy hoạch. Tỷ lệ bản vẽ từ 1:25.000 đến 1:100.000.

Theo quy định tại các Điều 3, 22, 23, 24, 25, 26, 27 và 28 của Luật Quy hoạch thì nội dung chi tiết của quy hoạch cấp quốc gia, vùng, tỉnh được cụ thể hóa tại các quy hoạch kỹ thuật, chuyên ngành. Đối với quy hoạch đô thị và các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành là quy hoạch cụ thể hóa, chi tiết hóa của các cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh nên nội dung của các quy hoạch ở mức độ chi tiết; tỷ lệ bản vẽ chủ yếu từ 1:500 đến 1:10.000; một số bản vẽ có tỷ lệ 1:25.000 đến 1:50.000 đang được xác định là sơ đồ quy hoạch.

Cuộc họp đã lấy ý kiến của các chuyên gia về nội dung quy hoạch có tính phương hướng và định hướng được thể hiện thành bản vẽ là sơ đồ quy hoạch. Sơ đồ quy hoạch thể hiện vị trí dự kiến, minh họa của đối tượng quy hoạch trên nền bản đồ địa hình, không yêu cầu vị trí chính xác, cụ thể của đối tượng được quy hoạch. Phạm vi, quy mô, ranh giới và vị trí của đối tượng có thể được điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với các điều kiện triển khai thực tế. “Bản đồ quy hoạch” quy định không gian cụ thể cho các đối tượng quy hoạch ở tỷ lệ nhất định, theo quy tắc toán học, bằng hệ thống ký hiệu quy ước, dựa trên kết quả xử lý thông tin, dữ liệu từ quá trình đo đạc. Bản đồ quy hoạch yêu cầu thể hiện chính xác, cụ thể hóa không gian của đối tượng theo các quy định của pháp luật về đo đạc và bản đồ.

Các đại biểu đến từ các tỉnh Bắc Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh cùng các chuyên gia, các bộ ngành đã thảo luận về các vấn đề như bản đồ về giao thông, bản đồ về ruộng đất, cơ sở để thể hiện trên bản đồ quy hoạch, cụ thể hóa quy hoạch, hệ thống sơ đồ, bản đồ, việc điều chỉnh danh mục khi có sự sai khác, yêu cầu thống nhất về ký hiệu và các chú giải, …

Kết luận cuộc họp, ông Đinh Trọng Thắng cảm ơn các chuyên gia, các đại biểu tham dự cuộc họp đã cung cấp thêm cách hiểu khác nhau về vai trò, vị trí của quy hoạch tỉnh, quy hoạch vùng giữa các tỉnh, các ngành khác nhau, giúp cho Ban soạn thảo có thêm các dữ liệu cần thiết và hướng nghiên cứu để hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung Nghị định 37/2019/NĐ-CP./.

Minh Hậu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư


https://mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=57196

    Tổng số lượt xem: 715
  •