Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 20/02/2020-08:56:00 AM
Thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
20/02/2020

Ngày 14/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 09/NQ-CP về thành lập Hội đồng thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ tổ chức thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trước khi trình Chính phủ xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Ảnh minh họa

Cơ cấu tổ chức của Hội đồng thẩm định gồm: Chủ tịch Hội đồng, các thành viên Hội đồng và cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định. Chủ tịch Hội đồng thẩm định là Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng. Thành viên Hội đồng thẩm định là Bộ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan và một số chuyên gia về quy hoạch. Chủ tịch Hội đồng quyết định việc lựa chọn các chuyên gia về quy hoạch tham gia Hội đồng thẩm định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định. Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định được sử dụng con dấu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình hoạt động.

Hội đồng thẩm định hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Chính phủ thông qua./.

Nguồn: http://www.mpi.gov.vn/pages/tinbai.aspx?idTin=45244&idcm=188

    Tổng số lượt xem: 710
  •