Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 19/03/2020-11:16:00 AM
Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
19/03/2020

Ngày 06/3/2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng ký ban hành Quyết định số 349/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ảnh minh họa

Theo Quyết định, quan điểm lập hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là đảm bảo tuân thủ, phù hợp, thường xuyên cập nhật những chủ trương, định hướng của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030, quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng,... liên quan đến địa bàn Tỉnh.

Đồng thời, xây dựng các phương án, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ, phát triển hài hòa giữa các ngành, các địa phương trên địa bàn Tỉnh; có tính khả thi cao, phù hợp với khả năng cân đối, huy động về nguồn lực triển khai của Tỉnh, khai thác được các tiềm năng, thế mạnh và các yếu tố đặc thù về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của Tỉnh; tạo nền tảng phát triển một cách bền vững cho các giai đoạn tiếp theo và tầm nhìn đến năm 2050.

Bảo đảm tính công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các bên liên quan trong quá trình lập và triển khai thực hiện và giám sát quy hoạch; trong đó bảo đảm quyền tham gia ý kiến của cơ quan, tổ chức, cộng đồng và cá nhân trong quá trình lập quy hoạch. Đảm bảo kết hợp chặt chẽ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu…

Mục tiêu lập quy hoạch nhằm cụ thể hóa quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng có liên quan theo Luật quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tổ chức không gian đáp ứng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu theo thời kỳ quy hoạch đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Hình thành các phương hướng phát triển ngành quan trọng trên địa bàn, lựa chọn được phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội có hiệu quả, là cơ sở cho việc đề xuất phương án tổ chức không gian chung, hệ thống kết cấu hạ tầng, hệ thống đô thị, nông thôn, các khu vực có vai trò động lực…, phương án tổ chức phát triển mạng lưới và không gian cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Đồng thời, phân bổ và khoanh vùng đất đai hợp lý, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của các hoạt động kinh tế - xã hội đến tưng đơn vị hành chính kinh tế cấp huyện theo thời kỳ quy hoạch.

Việc lập quy hoạch tỉnh Lai Châu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm hình thành phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện đáp ứng cao nhất nhu cầu thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội văn hóa của từng khu vực và bảo vệ tài nguyên, đa dạng sinh học, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn. Hình thành hệ thống cơ sở thông tin và cơ sở dữ liệu quy hoạch thống nhất trong Tỉnh, vùng, quốc gia. Đề xuất được danh mục dự án, thứ tự ưu tiên cũng như giải pháp và nguồn lực thực hiện quy hoạch theo các kịch bản phát triển kinh tế - xã hội và thời kỳ quy hoạch, làm cơ sở cho tỉnh Lai Châu ban hành các quyết định phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, kế hoạch đầu tư công trung hạn trên địa bàn Tỉnh…

Phạm vi quy hoạch Tỉnh gồm phần lãnh thổ tỉnh Lai Châu có diện tích tự nhiên là 9.068,8 km2; trên phạm vi 8 đơn vị hành chính của Tỉnh (07 huyện, 01 thành phố).

Quyết định nêu rõ nội dung quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo thực hiện theo quy định tại các điều 27 Luật quy hoạch và điều 28 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quy hoạch, gồm: Phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của Tỉnh; Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị và nông thôn; Quan điểm, mục tiêu và lựa chọn phương án phát triển của Tỉnh; Phương hướng phát triển các ngành quan trọng trên địa bàn Tỉnh; Lựa chọn phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội.

Việc phát triển hệ thống đô thị, nông thôn, hệ thống các khu chức năng bao gồm các phương án: quy hoạch phát triển hệ thống đô thị; phát triển các khu dân cư nông thôn; phát triển hệ thống các khu chức năng; phát triển mạng lưới và kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, cấp điện, thông tin và truyền thông, thủy lợi và phòng, chống thiên tai, cấp, thoát nước, các khu xử lý chất thải; phát triển kết cấu hạ tầng xã hội.

Bên cạnh đó, nội dung lập quy hoạch bao gồm các nội dung về phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện. Đồng thời quy định các phương án về bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trên địa bàn Tỉnh; bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản trên địa bàn Tỉnh; khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra; phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn Tỉnh; Xây dựng danh mục dự án của Tỉnh và thứ tự ưu tiên thực hiện; Xây dựng giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch...

Theo Quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Lai Châu có trách nhiệm căn cứ nội dung nhiệm vụ được phê duyệt tại Quyết định, tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo phù hợp quy định của Luật quy hoạch và các quy định hiện hành, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Đồng thời giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định hiện hành hướng dẫn UBND tỉnh Lai Châu triển khai thực hiện quy hoạch./.

Nguồn: http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=45564&idcm=188

    Tổng số lượt xem: 1786
  •