Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 06/08/2023-09:02:00 AM
Hội thảo tham vấn ý kiến về Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
(MPI) – Ngày 25/5/2023, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đã diễn ra Hội thảo tham vấn ý kiến về Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Mạnh Lam, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch và ông Mai Văn Quyết, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định.
Ông Nguyễn Mạnh Lam, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư
phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: MPI

Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Mạnh Lam, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Hội thảo nhằm tham vấn ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học có kinh nghiệm về lĩnh vực môi trường, từ đó giúp Hội đồng thẩm định có cơ sở thẩm định kết quả đánh giá môi trường chiến lược của Quy hoạch tỉnh Nam Định, đảm bảo cơ sở khoa học và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về quy hoạch, pháp luật về bảo vệ môi trường.

Theo Báo cáo ĐMC được trình bày tại Hội thảo, bảo vệ môi trường phải gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế - xã hội và là một trong những nội dung cơ bản để phát triển bền vững. Bảo vệ môi trường được thực hiện thường xuyên, theo nguyên tắc phòng ngừa là chính, kết hợp với xử lý ô nhiễm, khắc phục suy thoái, cải thiện môi trường và bảo tồn thiên nhiên, hoạt động bảo vệ môi trường phải tiến hành có trọng tâm, trọng điểm, với khoa học công nghệ là công cụ hữu hiệu trong bảo vệ môi trường.

Mục tiêu cụ thể về bảo vệ môi trường đến năm 2030 của toàn tỉnh Nam Định là duy trì ổn định tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 2%. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý theo quy định là 96% vào năm 2025 và đạt 100% vào năm 2030. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt nông thôn được thu gom, xử lý theo quy định đạt 90% năm 2025 và đạt 100% vào năm 2030. Tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định 95% năm 2025 và 98% năm 2030. Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định 35% năm 2025 và 55% năm 2030. Tỷ lệ nước thải sinh hoạt của các đô thị được thu gom và xử lý đạt 60-80%. Nước thải công nghiệp từ các nhà máy, xí nghiệp công nghiệp phải được xử lý 100% đạt tiêu chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT trước khi xả ra hệ thống thoát nước.

Tham gia ý kiến đối với Báo cáo ĐMC của quy hoạch tỉnh Nam Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đại diện các bộ là thành viên Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh và các chuyên gia, ủy viên phản biện đã đóng góp ý kiến đối với Báo cáo ĐMC tập trung vào 7 nhóm vấn đề:Một là,sự phù hợp của các phương pháp đánh giá môi trường chiến lược và phương pháp khác được sử dụng để thực hiện đánh giá môi trường chiến lược.Hai là,sự phù hợp về phạm vi đánh giá môi trường chiến lược và thành phần môi trường, di sản thiên nhiên có khả năng bị tác động bởi quy hoạch.Ba là,sự phù hợp của quan điểm, mục tiêu quy hoạch với quan điểm, mục tiêu, chính sách về bảo vệ môi trường.Bốn là,sự phù hợp của kết quả nhận dạng các vấn đề môi trường chính.Năm là,đánh giá, dự báo xu hướng của các vấn đề môi trường chính trong trường hợp thực hiện quy hoạch.Sáu là,sự phù hợp, tính khả thi của các giải pháp duy trì xu hướng tích cực, giảm thiểu xu hướng tiêu cực của các vấn đề môi trường chính.Bảy là,nội dung tham vấn và việc tiếp thu kết quả tham vấn để hoàn thiện đánh giá môi trường chiến lược.

Hội thảo đã nhận được ý kiến góp ý từ các chuyên gia, nhà khoa học và cơ quan ban, ngành như trong 9 phương pháp chính mà Tỉnh đã đưa ra thì cần nêu rõ phạm vi áp dụng. Phương pháp thực hiện ĐMC cần lưu ý thêm phương pháp song song, phương pháp giám sát tự động, phạm vi cần rộng hơn để có những cảnh báo và cái nhìn tổng thể hơn. Hiện tượng xói lở nghiêm trọng của tỉnh Nam Định, vấn đề phân vùng môi trường, rác thải nhựa, khu xử lý chất thải, nguồn thủy sản cần xây dựng quy hoạch tốt để đảm bảo tỉnh có hệ sinh thái bền vững. Phải tập trung vào đánh giá thành phần môi trường, di sản thiên nhiên và điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội theo hướng dẫn của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. Mục di sản thiên nhiên, di tích lịch sử còn thiếu, các dòng sông lớn chưa có đánh giá, hiện trạng về đa dạng sinh học, dự báo tác động của sự suy giảm tài nguyên đa dạng sinh học ven bờ. Đánh giá về chuyển đổi đất cần bổ sung, đánh giá về khu kinh tế biển, bổ sung biểu tổng hợp các tính toán về phát thải khí nhà kính của toàn tỉnh. Rà soát bảng tác động tích lũy về quy hoạch, cấu trúc của Báo cáo...

Phát biểu tại Hội thảo, ông Mai Văn Quyết, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cho biết, tỉnh Nam Định sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến trao đổi, khuyến nghị từ các chuyên gia, cơ quan ban, ngành để hoàn chỉnh Báo cáo ĐMC của quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đúng quy định, có chất lượng và đúng tiến độ để trình hội đồng thẩm định./.

Minh Hậu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư


https://www1.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=57827

    Tổng số lượt xem: 123
  •