Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 21/02/2020-10:28:00 AM
Thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
21/02/2020

Chiều ngày 15/02/2020, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Trần Quốc Phương chủ trì Phiên họp Thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương chủ trì Phiên họp.

Thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, bổ sung đến năm 2025, Tuyên Quang đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tốc độ tăng GRDP bình quân giai đoạn 2011-2019 trên 8%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông, lâm nghiệp và thủy sản. Mô hình tăng trưởng chuyển mạnh từ chiều rộng sang chiều sâu và nâng cao chất lượng tăng trưởng…

Báo cáo tại Phiên họp, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang Dương Văn Thảo cho biết, thực hiện Luật quy hoạch, nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 được nghiên cứu, xây dựng trên cơ sở tích hợp các nội dung, định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực và các huyện, thành phố có liên quan đến kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn Tỉnh có tính tới yếu tố liên vùng và hội nhập kinh tế quốc tế.

Việc nghiên cứu và xây dựng Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo hướng tiếp cận mới, có tầm nhìn dài hạn nhằm phát huy hiệu quả các lợi thế của Tỉnh, làm căn cứ khoa học và thực tiễn cho việc tổ chức không gian lãnh thổ kinh tế - xã hội và xây dựng các kế hoạch phát triển 5 năm và hằng năm, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của cả nước, đồng thời nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội để củng cố và giữ vững vị trí Tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc.

Đề xuất xây dựng nội dung tích hợp vào Quy hoạch, Tuyên Quang xây dựng 35 nội dung tích hợp, trong đó 28 phương án phát triển các ngành, lĩnh vực và 07 phương án phát triển và tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn các huyện, thành phố.

Đánh giá nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang, chuyên gia Ngô Công Thành cho rằng, các nội dung lập Quy hoạch cơ bản đã bám sát quy định của Luật quy hoạch và Nghị định số 37/2019/NĐ-CP. Tuy nhiên, cân nhắc việc phân tách riêng biệt quan điểm phát triển Tỉnh về kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và tổ chức, sắp xếp không gian, đồng thời cần bổ sung yêu cầu về xác định ngành quan trọng của Tỉnh trong thời kỳ quy hoạch.

Về yêu cầu đối với các nội dung đề xuất tích hợp vào quy hoạch, ông Ngô Công Thành đánh giá phạm vi nghiên cứu của các nội dung đề xuất chưa phù hợp với phạm vi lập quy hoạch đối với quy hoạch Tỉnh quy định tại khoản 2 Điều 27 Luật quy hoạch.

Bên cạnh đó, một số nội dung đề xuất không có trong nội dung quy hoạch sẽ không thể tích hợp vào quy hoạch Tỉnh, như phương án phân bố, điều chỉnh địa giới hành chính; nghiên cứu xác định phương hướng phát triển và tổ chức không gian kinh tế - xã hội các hành lang kinh tế, tuyến/trục phát triển; phương án tăng cường năng lực của Tỉnh để tiếp cận Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Ông Ngô Công Thành cũng cho rằng, nội dung của Kế hoạch lập Quy hoạch cần quy định chi tiết về từng nhiệm vụ, cơ quan chủ trì thực hiện, yêu cầu về tiến độ thực hiện và sản phẩm đầu ra đối với các nhiệm vụ lập quy hoạch được phân công cho cơ quan lập quy hoạch và các cơ quan đề xuất nội dung tích hợp vào quy hoạch Tỉnh để đảm bảo sự phối hợp đồng bộ và tính khả thi của Kế hoạch.

Đại diện đơn vị giúp việc Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đinh Trọng Thắng nhấn mạnh, trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được của Quy hoạch thời kỳ trước, thực tiễn phát triển của Tỉnh trong thời gian qua, các yếu tố tác động trong và ngoài nước, Báo cáo thuyết minh cần đưa ra các yêu cầu xây dựng định hướng, chủ trương lớn về phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh trong thời kỳ 2021-2030 để làm cơ sở lập Quy hoạch.

Ông Đinh Trọng Thắng đề nghị tỉnh Tuyên Quang nghiên cứu, rà soát lại các nội dung tích hợp, đảm bảo đầy đủ các nội dung liên quan đến quy hoạch thuộc các ngành, lĩnh vực trên địa bàn Tỉnh để thuận lợi trong quá trình thực hiện công tác quản lý nhà nước. Đề xuất phân công cơ quan chủ trì thực hiện đối với từng nội dung tích hợp vào quy hoạch.

Tại phiên họp, 21/21 thành viên Hội đồng tham dự thống nhất thông qua với điều kiện có chỉnh sửa nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát biểu kết luận Phiên họp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề nghị tỉnh Tuyên Quang tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện Báo cáo thuyết minh, dự thảo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch trên cơ sở ý kiến tham gia của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, chuyên gia, ý kiến của Thành viên Hội đồng thẩm định. Đồng thời nhấn mạnh, thời kỳ phát triển quy hoạch theo niên độ, do vậy tỉnh Tuyên Quang cần chỉnh sửa tầm nhìn quy hoạch theo quy định của Luật quy hoạch./.

Nguồn: http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=45243&idcm=188

    Tổng số lượt xem: 865
  •