Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 29/10/2020-00:00:00 AM
Dự thảo Khung định hướng phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Longthời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thực hiện Luật Quy hoạch, Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu và Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Cơ quan thường trực Hội đồng quy hoạch quốc gia đã phối hợp với Tư vấn phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện, nguồn lực, bối cảnh phát triển, đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, và xây dựng dự thảo văn bản hướng dẫn về các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và các định hướng ưu tiên phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050(gọi tắt là Khung định hướng phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Longthời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050)để làm cơ sở lập Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nội dung văn bản hướng dẫn này dự kiến sẽ được xem xét đưa vào trong văn bản hướng dẫn về quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, định hướng ưu tiên phát triển và định hướng sắp xếp, phân bổ không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh của quốc gia nhằm đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, kế thừa, ổn định và hệ thống giữa các quy hoạch trong bối cảnh các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng quy hoạch tỉnh đang được triển khai lập đồng thời theo quy định tại Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14ngày16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Dự thảo báo cáo được đăng tại đây.

    Tổng số lượt xem: 1174
  •