Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 04/08/2020-08:22:00 AM
Thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
04/8/2020

Ngày 30/7/2020 đã diễn ra phiên họp thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Chủ tịch Hội đồng.

Toàn cảnh Phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, Vĩnh Long là tỉnh nằm ở trung tâm của Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, tiếp giáp với các tỉnh, thành phố có nhiều tiềm năng nhưng đang phải chịu nhiều thách thức về nguồn nước, biến đổi khí hậu, quy hoạch phát triển, … Do vậy, xây dựng quy hoạch vùng và quy hoạch địa phương sẽ là bài toán hữu hiệu giúp tỉnh Vĩnh Long giải quyết được những khó khăn, tăng cường kết nối hạ tầng giao thông trong vùng để phát triển, đóng góp vào sự phát triển chung của Vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long trình bày tóm tắt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, căn cứ pháp lý lập quy hoạch tỉnh Vĩnh Long là bám sát từng nội dung của Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017; Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch; Nghị định 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch…

Quan điểm, nguyên tắc lập quy hoạch tỉnh Vĩnh Long đảm bảo phù hợp, thống nhất, đồng bộ với mục tiêu, định hướng của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 của cả nước; bảo đảm sự tuân thủ, tính liên tục, kế thừa, ổn định, thứ bậc trong hệ thống quy hoạch quốc gia. Đánh giá đúng thực trạng, dự báo xu hướng phát triển, đảm bảo tính khả thi và phù hợp với khả năng cân đối, huy động các nguồn lực. Liên kết chặt chẽ giữa các địa phương trong Tỉnh và giữa Tỉnh với các tỉnh khác trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước nhằm bảm đảm phát triển nhanh và bền vững trên cả ba trụ cột: kinh tế, xã hội và môi trường.

Việc xây dựng quy hoạch nhằm mục tiêu xây dựng tỉnh Vĩnh Long trở thành tỉnh có trình độ phát triển khá, trọng điểm du lịch của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, là trung tâm sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và công nghiệp chế biến nông sản và thực phẩm hiện đại của Vùng. Quy hoạch là công cụ pháp lý quan trọng để chính quyền các cấp tỉnh Vĩnh Long sử dụng để hoạch định chính sách và kiến tạo động lực phát triển và tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo tính kết nối đồng bộ giữa hệ thống quy hoạch quốc gia với quy hoạch tỉnh, …

Tại phiên họp, các chuyên gia phản biện, thành viên Hội đồng đã có những ý kiến góp ý để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ tới. Đồng thời, đánh giá hồ sơ trình thẩm định của tỉnh Vĩnh Long đáp ứng các yêu cầu đối với nhiệm vụ lập quy hoạch cấp tỉnh. Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch được chuẩn bị công phu, tuân thủ các quy định về quy hoạch, có độ tin cậy, chất lượng, đáp ứng mong muốn và yêu cầu đề ra. Các chuyên gia phản biện, thành viên Hội đồng cho rằng, tỉnh Vĩnh Long còn nhiều khó khăn, hạn chế, đặc biệt là hạ tầng giao thông, do vậy Tỉnh cần lưu ý đến đặc điểm tình hình thực tiễn, thể hiện rõ hơn các nội dung về lập quy hoạch cho thời kỳ tới.

Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đinh Trọng Thắng trình bày bản nhận xét về nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và cho biết, hồ sơ trình bày cơ bản đầy đủ, được thực hiện một cách công phu, khoa học và bám sát các quy định của pháp luật hiện hành về quy hoạch…

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quang Ngời cảm ơn và đánh giá ý kiến của các chuyên gia và thành viên Hội đồng đã thể hiện sự quan tâm dành cho Tỉnh. Những ý kiến góp ý quý báu giúp tỉnh Vĩnh Long hoàn thiện nhiệm vụ lập quy hoạch trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của các bộ, ngành đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh nói riêng và khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Kết luận tại phiên họp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá, các ý kiến của các chuyên gia và thành viên Hội đồng cho thấy hồ sơ trình phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch đáp ứng được yêu cầu tuy nhiên còn một số nội dung cần chỉnh sửa và bổ sung. Đặc biệt, Tỉnh cần rà soát lại các quy hoạch đã thực hiện trong thời gian qua để có những đánh giá, đưa ra những tồn tại, hạn chế và có giải pháp phù hợp cho quy hoạch giai đoạn tới. Các thành viên Hội đồng đã cho ý kiến bằng phiếu với kết quả 19/19 phiếu thông qua với điều kiện có tiếp thu, chỉnh sửa./.

Nguồn: http://www.mpi.gov.vn/pages/tinbai.aspx?idTin=47086&idcm=188

    Tổng số lượt xem: 1068
  •