Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Ngày 02/02/2023-22:38:00 PM
Số ký hiệu: Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch
Ngày ban hành: 29/12/2022
Mô tả, trích yếu nội dung, chi tiết:

Thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nghiên cứu, soạn thảo dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch và xin ý kiến tham gia của Quý cơ quan (file dự thảo kèm theo).

Ý kiến tham gia bằng văn bản của Quý cơ quan xin đề nghị gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/01/2023, đồng thời xin gửi bản mềm về địa chỉ email: quynhanh98@gmail.com để tổng hợp, tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi theo quy định (Mọi chi tiết xin liên hệ về Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, qua chuyên viên Nguyễn Thị Quỳnh Anh, điện thoại: 080.44140 hoặc 0904049885).


File đính kèm:
9522.BKHDT-QLQH.pdf
    Tổng số lượt xem: 718
  •